STAGE

Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser ("betingelserne") omhandler dit køb af donorsæd, opbevaring og eller adgang til donorprofilmateriale fra European Sperm Bank ApS, Struenseegade 9, 2. sal, 2200 København N, CVR-nr. 27506372, telefon: 38343600, e-mail: info@europeanspermbank.com ("ESB"). Når du køber produkter eller ydelser fra ESB, bekræfter du, at du er myndig.

LÆS BETINGELSERNE GRUNDIGT, FØR DU BESTILLER DONORSÆD. DE INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION OM DIN BRUG AF DONORSÆD, HERUNDER OPLYSNINGER AF MEDICINSK RELEVANS.

1 Donorrekruttering

1.1 Valg og test af donorer

1.1.1 Donorsæd kan købes fra åbne eller fra non-contact (anonyme) donorer. Donorsæden kan desuden leveres kun med grundlæggende oplysninger om donoren eller med flere oplysninger om donoren, hvis han har afgivet dem og mod merbetaling.

1.1.2 Donorer, der leverer sæd til ESB, udvælges og screenes i overensstemmelse med gældende love og ESB's interne procedurer. Udvælgelseskriterierne omfatter en lang række aspekter i forhold til alder, risikoadfærd, syge-/familiehistorik, fysisk undersøgelse og tests for en lang række arvelige og smitsomme sygdomme hos donoransøgeren. Du accepterer ikke at ville foretage eller få foretaget andre tests af donorsæden fra ESB uden ESB's forudgående skriftlige samtykke.

1.1.3 Aflevering og behandling af donorsæden udføres i egnede lokaler med metoder, der sikrer, at bakteriekontamineringen og anden kontaminering minimeres.

1.1.4 Donoren har afgivet (og på tidspunktet for afsendelse af sæden ikke tilbagekaldt) skriftligt samtykke til udlevering af den donerede sæd.

1.1.5 Sædtallene og motiliteten bestemmes i overensstemmelse med WHO's standard for progressiv motilitet (PM). Sædkvaliteten kan variere med op til 20 % på grund af menneskelige og tekniske faktorer som den enkelte tælling, laboratorieudstyret, og i hvor lang tid og ved hvilken temperatur sæden optøs.

1.2 Donorkompensation

1.2.1 Donoren kompenseres kun – i penge eller naturalier – for rimelige udgifter afholdt i forbindelse med donationen samt for tabt arbejdsfortjeneste (men ikke for andre udgifter eller ulemper) op til højst €40 pr. donation (med forbehold af rimelige ændringer over tid).

1.3 Donorinformation

1.3.1 ESB stiller grundlæggende oplysninger (race/etnicitet, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, uddannelse og blodtype) om donorerne til rådighed via sin hjemmeside eller på anden måde. Yderligere oplysninger om donor (f.eks. lydinterview, babybilleder, personlighedstest og andre test, udvidede profiloplysninger og personalets indtryk), som kan indeholde meget vigtig information (f.eks. om donors helbred), kan tilkøbes ved køb af donorer ved navn.

1.3.2 De oplysninger, som ESB videregiver om donoren, er – efter ESB's bedste overbevisning – sande og nøjagtige, men ESB giver ingen garantier i den forbindelse og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle ukorrekte eller unøjagtige oplysninger.

1.4 Åben donor-program

1.4.1 Åbne donorer kan kontaktes af deres donorbørn, når de er blevet myndige.

1.4.2 ESB vil kun oplyse en åben donors identitet til klinikker, myndigheder og/eller donorbørn, i det omfang det kræves i henhold til ufravigelige retsregler i modtagerlandet og, hvor det er relevant, efter at have bekræftet, at donorbarnet er den pågældende donors barn (f.eks. ved hjælp af en DNA-test).

1.4.3 ESB kan på anmodning fra et donorbarn af en åben donor og efter at have bekræftet, at donorbarnet er den pågældende donors barn, medvirke til at formidle kontakten mellem donorbarnet og donoren. Men ESB garanterer ikke og kan ikke garantere, at den åbne donor i sidste ende gerne vil have kontakt med donorbarnet.

1.5 Donors retsstilling

1.5.1 Du anerkender, at donoren ikke anses som nogen af donorbørnenes juridiske forælder og ikke på nogen måde hæfter for nogen krav forbundet med donorens donation af sæd.

1.5.2 Du forpligter dig til at påtage dig forældremyndigheden og drage omsorg for og betragte det barn, der kan være et resultat af behandling med donorsæd købt her, som dit eget juridiske barn.

2 Bestilling, annullering og betaling

2.1 Produkter og ydelser kan bestilles og betales online med de betalingskort, ESB accepterer, eller via e-mail. Betaling for donorsæd kan alternativt ske pr. telefon (38343600), eller ESB kan udstede en faktura, som kan betales via bankoverførsel eller pr. telefon. Donorsæd, der udstedes en faktura for, vil ikke blive afsendt (eller eventuelt flyttet til dit personlige depot eller din personlige beholder) eller reserveret, før ESB har modtaget betaling. ESB's ordrebekræftelser sendes pr. e-mail.

2.2 Hvis donorsæden og/eller depotydelser betales med betalingskort, vil beløbet blive trukket på det tidspunkt, hvor ESB afsender eller flytter donorens sæd fra ESB's hoveddepot til et personligt depot eller en personlig beholder i dit navn. Betalingen for adgang til donormateriale vil blive trukket på det tidspunkt, hvor du får adgang til materialet.

2.3 På grund af produktets art har du ikke fortrydelsesret for donorsæd. Ordrer på donorsæd kan imidlertid annulleres indtil afsendelsen mod tilbagebetaling af 75 % af købsprisen. Hvis du køber adgang til yderligere donoroplysninger, bekræfter du udtrykkeligt, at din fortrydelsesret bortfalder fra det tidspunkt, hvor ESB giver dig adgang til oplysningerne. Du kan bruge standardfortrydelsesformularen i bilag A til betingelserne.

2.4 I forbindelse med depotservice kan enheder til enhver tid refunderes med 75 % af købsprisen (hvis de ikke allerede er afsendt). Betaling for deponering refunderes ikke. Et eventuelt tilgodehavende beløb hos dig modregnes i refusionsbeløbet. Du kan bruge standardfortrydelsesformularen i bilag A til betingelserne.

3 Beskrivelse af produktet

3.1 Donorsæd kan leveres i gennemsigtige 0,5 ml CBS High Security-strå (CryoBioSystem) fremstillet i ionomeric resin (plastforsegling) til sikker kryoopbevaring af biologiske produkter i flydende kvælstof. Donorsæd kan også leveres i 1 ml kry hætteglas (Greiner Bio-One).

3.2 Et strå/hætteglas indeholder 0,5 ml (ICI-hætteglas indeholder 1 ml) donorsæd kryopræserveret i glycerol-fosfat-buffer bestående af HEPES-buffer, 0,4 % HAS og glycerol. Holdbarheden er ubegrænset ved opbevaring ved temperaturer på < -170 ˚C.

3.3 Hætteglassene/stråene er mærket med følgende:

  • Donornummer (4-5 cifre)
  • Lotnummer (indsamlingsdato: DD-MMM-ÅÅÅÅ)
  • Navnet på vævscenteret/sædbanken
  • IUI-strå og -hætteglas er markeret med en grøn vatprop (indvendigt i strået) eller en grøn skruehætte.
  • ICI-strå og -hætteglas har en hvid vatprop (indvendigt i strået) eller en hvid skruehætte.


4.1 Medmindre andet aftales, forpligter ESB sig til at afsende (dvs. overdrage til fragtmand) bestilt donorsæd senest 10 dage efter ESB's ordrebekræftelse. ESB kan, hvis du ønsker det, opbevare købt donorsæd i op til 30 dage fra købsdato uden beregning. Opbevaring ud over 30 dage fra købsdatoen koster et ekstra gebyr. Betaling for opbevaring refunderes ikke.

4.2 Det er dit ansvar at underrette ESB inden et depots udløb. ESB opsiger ikke et depot uden først at have forsøgt at kontakte dig via de kontaktoplysninger, du har angivet. Hvis det ikke lykkes ESB at få kontakt med dig efter depotets udløb, ophæves depotet.

4.3 Der betales ikke erstatning for forhold, der indtræffer i depotperioden som følge af uforudsete hændelser (force majeure) og som kan påvirke den opbevarede donorsæd.

4.4 Donorsæd leveres til den autoriserede læge eller fertilitetsklinik, du har anvist (DAP/Delivered At Place i henhold til Incoterms 2010). Du accepterer, at lægen eller fertilitetsklinikken vil fungere som din repræsentant i forhold til undersøgelsen af den leverede donorsæd, returnering af transportbeholdere osv.

4.5 ESB er ikke ansvarlig for at håndtere en eventuel toldbehandling eller importtilladelser, -afgifter eller -gebyrer (undtagen for forsendelser til Norge).

4.6 ESB er ansvarlig for kvaliteten af indholdet i forsendelsen – indtil du/din klinik har modtaget den.

4.7 Alle forsendelser indeholder en følgeseddel med oplysninger om følgende:

  • Ordreoversigt
  • Instruktioner/begrænsninger for brug
  • Donorprofil, testresultater og andre specifikationer
  • Angivelse af den ansvarlige person og/eller Medical Director, som har ført tilsyn med frigivelsen af enhederne


4.8 Hvis den leverede mængde (antal enheder) er mindre end den bestilte mængde, kan ESB vælge enten (i) at levere den manglende mængde inden for en rimelig frist eller (ii) at reducere den opkrævede pris proportionelt i forhold til den manglende mængde.

4.9 Hvis den leverede mængde (antal enheder) overstiger den bestilte mængde, kan du eller din klinik enten (i) returnere de overskydende produkter eller (ii) beholde de overskydende produkter mod betaling af den gældende pris herfor. Overskydende donorsæd kan dog kun returneres i uoptøet og ubeskadiget stand.

4.10 Hvis leveringen af produkter er væsentlig forsinket, og dette skyldes forhold, som ESB er ansvarlig for, har du/din klinik efter skriftlig meddelelse herom til ESB ret til at annullere ordren, for så vidt angår de forsinkede produkter, forudsat at du/din klinik returnerer donorsæden straks efter modtagelsen heraf i uoptøet og ubeskadiget tilstand og med ubrudt beskyttelsesforsegling. Hvis der efter din/din kliniks opfattelse er risiko for optøning af enhederne, skal du/din klinik kontakte ESB, inden produkterne returneres, for at sikre, at de returneres i korrekt stand.

4.11 Alle anvendte kryotanke valideres en gang om året i henhold til producentens anbefalinger. Kryotanke køles til helt korrekt temperatur og inspiceres visuelt inden afsendelsen – og er i stand til at opretholde en temperatur i beholderen på omkring -190 °C under hele opbevaringen.

4.12 Beholdere med flydende kvælstof/transportkasser forbliver ESB's ejendom og skal returneres til ESB uden ugrundet ophold og senest fem dage fra modtagelse af forsendelsen.

4.13 Alle forsendelser håndteres af enten ESB eller et anerkendt internationalt kurerfirma, som tilbyder globale transport- og logistikløsninger af høj kvalitet.

5 Kvalitet

5.1 ESB forpligter sig til at levere donorsæd, der er behandlet i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning og EU-direktiver vedrørende donorsæd til human anvendelse.

5.2 ESB frasiger sig i videst mulige tilladte omfang enhver anden garanti, både udtrykkelig og underforstået, herunder for så vidt angår kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Uden begrænsning af ovenstående garanterer ESB ikke, at behandling med donorsæden vil resultere i en levedygtig graviditet, eller at det donorbarn, der er resultatet af en sådan behandling, vil have nogen bestemte træk.

5.3 Endvidere anerkender du udtrykkeligt, at uanset ESB's testning af donorsæden (jf. afsnit 1.1.2), er der stadig en risiko for at overføre en genetisk eller arvelig sygdom, lidelse eller fosterskader ved behandling med donorsæden, og ESB fraskriver sig enhver garanti eller ansvar herfor. Købet kan være underlagt købelovens bestemmelser.

5.4 Du/din klinik skal straks efter modtagelsen af en forsendelse undersøge produkterne for eventuelle mangler. Forudsat at du/din klinik uden unødigt ophold fra det tidspunkt, hvor du/din klinik har eller burde have konstateret en mangel, som ESB er ansvarlig for, underretter ESB herom og returnerer de mangelfulde produkter, vil ESB inden for en rimelig frist enten (i) erstatte de mangelfulde produkter eller (ii) refundere den betalte pris for de mangelfulde produkter. Du anerkender, at dette kan påvirke din behandlingsplan.

6 Myndighedskrav

6.1 Graviditetskvoter

6.1.1For at ESB kan holde styr på graviditeter og ikke overskride eventuelle nationale kvoter for antallet af børn/familier pr. donor skal du indberette eventuelle graviditeter eller aborter i forbindelse med behandling med donorsæd fra ESB til den klinik, der behandler dig (eller den læge, der tilser dig).

6.1.2 En donor blokeres midlertidigt, hvis donoren opnår 6 graviditeter for danske patienter inden for det første år efter første forsendelse af sæd til klinik. Hvis sæden er sendt til den danske klinik, kan kunden enten vente til blokeringen er løftet eller kontakte ESB for at bytte donor.

6.1.3 Du anerkender, at på grund af begrænsninger som følge af nationale kvoter kan donorsæd fra en bestemt donor kun købes i kombination med Pregnancy Slots, hvilket betyder, at du har ret til at undfange – enten lige så mange børn (en familie) med en donor, som du ønsker, eller ét barn med en donor.

6.1.4 Hvis den klinik, der behandler dig, dokumenterer, at behandling med donorsæd købt med et Pregnancy Slot, ikke har resulteret i en graviditet, og at al den donorsæd fra den pågældende donor, du har købt, er blevet brugt, kan du vælge enten at (i) få refunderet den pris, du har betalt for dit Pregnancy Slot (men ikke for den købte donorsæd), (ii) bytte dit Pregnancy Slot til et Pregnancy Slot for en anden donor (levering af donorsæd fra en sådan donor sker mod betaling), forudsat at klinikken bekræfter ovenstående betingelser.

6.2 Utilsigtede hændelser

6.2.1 Du skal straks underrette den klinik, der behandler dig (eller den læge, der tilser dig) om formodede alvorlige utilsigtede hændelser (f.eks. fosterskader eller potentielt arvelige sygdomme), som kan være forbundet med kvaliteten eller sikkerheden af donorsæd fra ESB. Du accepterer, at ESB har lov til at kommunikere direkte med klinikken og/eller dig.

6.2.2 ESB underretter dig kun om utilsigtede hændelser vedrørende den donorsæd, du har købt, hvis ESB opbevarer sæden, og (i) du endnu ikke har anvist en godkendt fertilitetsklinik, eller hvis (ii) donoren er blokeret permanent. I alle andre tilfælde underretter ESB den fertilitetsklinik, du har anvist, og fertilitetsklinikken har det fulde ansvar for at underrette dig og/eller henvise dig til en genetisk test eller lægekonsultation osv., hvis det er relevant.

6.2.3 Du er selv ansvarlig for at underrette ESB om nye relevante kontaktoplysninger, så ESB hurtigt kan kontakte dig i tilfælde af utilsigtede hændelser.

6.2.4 Den klinik, der behandler dig, er ansvarlig for at sikre, at du ikke behandles med donorsæd fra en donor i karantæne, og at klinikken har kontrolleret ESB's liste over donorer i karantæne eller permanent blokerede donorer før enhver behandling. Din klinik kan på dine vegne returnere donorsæd fra en permanent blokeret donor i uoptøet og ubeskadiget stand til ESB, som så vil bytte den til enheder fra en anden donor (depotservice er også omfattet af dette). Den nye donorsæd vil blive leveret uden beregning i forbindelse med din kliniks næste nye reservation af donorsæd. Du har ikke ret til at kræve tilbagebetaling for donorsæd fra en donor i karantæne.

6.2.5 I henhold til dansk lovgivning kan donorsæd fra en permanent blokeret donor kun leveres, hvis den skal bruges til en søskende til et donorbarn, der allerede er blevet undfanget med den pågældende donor. I så fald skal du/din klinik afgive en erklæring om, at du er bekendt med og accepterer de potentielle konsekvenser ved at bruge denne donor. Det er kun muligt fortsat at bruge en permanent blokeret donor uden for Danmark, hvis det sker i overensstemmelse med de kompetente nationale myndigheders anvisninger. ESB kræver en erklæring fra dig/din klinik om dette.

6.2.6 Du anerkender, at hvis en donor sættes i karantæne, eller donorens nationale graviditetskvote er nået, er det ikke tilladt at bruge donorsæd fra den pågældende donor, og ESB er forpligtet til at indstille eventuelle forsendelser.

6.3 Fortrolighed

6.3.1 Du accepterer, at oplysninger om donoren fra ESB er fortrolige og kan indeholde personfølsomme oplysninger om donoren, samt at de derfor ikke må videregives til tredjemand på nogen måde, undtagen i det omfang det kræves ved lov eller af relevante nationale myndigheder. Uanset ovenstående kan du, i det omfang det er nødvendigt under omstændighederne, videregive oplysninger om donoren til den klinik, der behandler dig, og donorbørn af den pågældende donor. Anden videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger om donoren, enten mundtligt, gennem sociale medier eller på anden måde, kan krænke beskyttelsen af donorens personoplysninger og skade ESB's forretning, ligesom det kan medføre civilretlige eller strafferetlige sanktioner, herunder erstatningskrav i eller uden for kontrakt eller eventuelt fængsel.

6.3.2 Du forstår og accepterer, at ESB er forpligtet til at beskytte non-contact donorers anonymitet på ubestemt tid.

6.3.3 Du garanterer, at du ikke vil forsøge at søge efter eller at spore donorer, andre modtagere af donorsæd fra donoren eller andre donorbørn af donoren, og skal, hvis du alligevel indleder en sådan søgning, holde ESB skadesløs for ethvert tab i den forbindelse. 
ESB garanterer, at fortrolige oplysninger om dig eller dine donorbørn, som ESB måtte have, vil blive behandlet strengt fortroligt og ikke videregives til tredjemand, undtagen i det omfang det kræves ved lov eller af relevante myndigheder.

6.4 Behandling af personoplysninger og sporbarhed

6.4.1 ESB modtager og behandler personoplysninger om dig for at kunne behandle din ordre og dine anmodninger (f.eks. køb af donorsæd/information, opbevaring, genetisk matchning eller anden evaluering). ESB’s politik om beskyttelse af personoplysninger kan findes på virksomhedens hjemmeside.

6.4.2 Hvis det er nødvendigt for at vurdere en bivirkning hos dig eller dit donorbarn, accepterer du at give ESB alle relevante oplysninger, at give ESB adgang til din og barnets sygejournal og at levere blodprøver til diagnostiske formål.

6.4.3 I overensstemmelse med nationale lovkrav håndteres dine personoplysninger fortroligt af ESB og arkiveres under sikre forhold i mindst tredive (30) år med henblik på sporbarhed. Dine personoplysninger kan efter behov udveksles med din klinik, din læge og dit testlaboratorium.

6.4.4 I tilfælde af at alle ESB-aktiviteter ophører, overføres dokumentation (herunder dine personoplysninger) til et andet godkendt vævscenter for at opretholde sporbarheden i overensstemmelse med dansk lovgivning.

7 Ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

7.1 ESB fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for kvaliteten af og andre egenskaber ved samt resultaterne af behandlingen med eller anden brug af den donorsæd, som ESB leverer, herunder, men ikke begrænset til, uønsket graviditet, multiple graviditeter, spontane aborter, graviditet uden for livmoderen, dødfødsel, genetiske eller arvelige sygdomme, lidelser eller fosterskader.

7.2 ESB fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og omkostninger, herunder uden begrænsning udgifter til medicin, transport og rejseudgifter, ophold, tabt fortjeneste, mistet salg og tabt arbejdsfortjeneste, tidstab og kundetab eller deraf følgende omkostninger eller andre indirekte tab eller udgifter.

8 Distribution af donorsæd

8.1 Du accepterer, at du ikke vil distribuere (direkte eller indirekte) den donorsæd, ESB leverer, til nogen anden end den læge eller klinik, der behandler dig.

9 Lovvalg og værneting

9.1 Betingelserne og alle ordrer, som betingelserne gælder for, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til lovvalgsreglerne deri og udelukkelsen af den internationale købelov (CISG). Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister om Aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som første instans eller, såfremt Sø- og Handelsretten ikke har kompetence til at behandle sagen, Københavns Byret.

BILAG A – STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
Til European Sperm Bank ApS, Struenseegade 9, 2. sal, 2200 København N, Denmark, CVR-nr. 27506372, telefon: 38343600, e-mail: info@europeanspermbank.com („ESB“).

Jeg/Vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten for mit/vores (*) køb af følgende varer (*)/levering af følgende ydelser (*),

bestilt den (*)/modtaget den (*),

Købers/køberes navn,

Købers/køberes adresse,

Købers/køberes underskrifter (hvis formularen udfyldes i papirformat),

Dato

(*) Overstreg de ting, der ikke er relevante.